SLIJEĐENJE OBIČAJA A OSTAVLJANJE SUNNETA

    Allah s.v.t kaže:” Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.”  (sura Se'be, 28)   Kao što vidimo iz prethodnog ajeta da je svakoj osobi koja izgovori riječi šehadeta: la ilahe illallah, obaveza da slijedi Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. i nije vjernik onaj ko daje…

Nastavi čitanje →

Da li je hodžiluk bidat ili ima osnove u islamu

POZIV, POSAO ILI OBAVEZA     U današnjem vremenu veliki broj studenata i imama ima neku vrstu averzije i odbojnosti naspram imamskog poziva? Da li je možda imamska dužnost postala nešto čega se treba stidjeti, ali se ipak na kraju prihvati jer je to lagodan posao?! Ukoliko bismo otvorili vrata Kur'ana i sunneta i naravno…

Nastavi čitanje →

LOŠE NOVOTARIJE SU RAZLIČITE I MNOGOBROJNE iz knjige Svjetlost sunneta i tama bid'ata

  Navest ćemo neke novotarije kao primjer , a ne kako bismo ih sve pobrojali. 1. Glasno izgovaranje nijjeta, kao da musliman kaže: Odlučih da klanjam Allahu to i to. Ili da kaže: Odlučih da postim ovaj dan kao farz ili dobrovoljno djelo Allahu Uzvišenom. Ili da kaže: Odlučih da uzmem abdest, ili odlučih da…

Nastavi čitanje →

VRSTE NOVOTARIJA KOD KABUROVA iz knjige Svjetlost sunneta i tama bid'ata

  Prva vrsta: Onaj ko moli mrtvoga za svoju potrebu. Oni ulaze u kategoriju obožavatelja kipova. Uzvišeni kaže: „Reci:’’Molite se onima koje, pored Allaha, smatrate bogovima, pa, oni vas neće moći nevolje osloboditi niti je preusmjeriti’’’’Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti…

Nastavi čitanje →

Iz knjige Svjetlost sunneta i tama bid'ata od Dr. Seida El-Kahtanija

Ima više definicija novotarija u šerijatskoj terminologiji učenja-ka koje jedne druge upotpunjuju. Od njih su: 1. Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „Novotarija u vjeri je ono što nije propisao Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili ono što nije naređeno kao obaveza ili pohvalno djelo." I kaže, šejhul-islam Ibn Tejmijje: „Dvije su vrste novotarija:…

Nastavi čitanje →

Bidat kod bošnjaka

sada ćemo inšaallah samo nabrojati bidate kod bošnjaka a to su: Mevlud, tevhid, učenje kur'ana za pare mrtvima, četeresnice, glasni i zajednički zikr poslije namaza, brijanje brade, vjerovanje u turbeta, klanje kurbana na temelju džamije, illahije sa muzikom, ajvatovica, dovišta i mjesta gdje se skupljaju radi ibadeta vjerujući da će im dova biti prije tu…

Nastavi čitanje →

Novotarija (Bida’)

Inšaalllah ovaj blog će obrađivati teme iz islama koje su neophodne za prepoznavanje novotarije, kao i važnosti njenog izbjegavanja i ukazivanja na istu. Ali također sve ćemo uvažiti sve komentare koji nisu uvredljivi i kao takve prihvatiti. Još da kažemo obradićemo inšaallah vrste novotarije po važnosti kao što je: Novotarija koja izvodi iz vjere i ona…

Nastavi čitanje →